Start Page Сочинение мен ел м аза стан на казахском


Сочинение мен ел м аза стан на казахском


?азіргі та?да ?аза?стан жас мемлекет бола т?ра, к?птеген елдерден ?лде?айда алда. Other major cities include Shymkent, Semey, Aqtobe, and Oskemen. ?аза?стан жерінде а?дар мен ??стар, неше т?рлі жануарлар жасайды. Наурызбай, Б?генбай, ?абанбай батырларымыз, С?кен Сейфуллин, Ілияс Жанс?гіров, Бейімбет Майлин ж?не та?ы бас?а а?ын-жазушыларымыз т?уелсіздік ?шін к?ресіп, к?бі репресия?а ?шырады. ?аза?стан - е? ?демі. Сол жерде бізді? ата-бабаларымыз, батырларымыз, а?ындарымыз, ?алымдарымыз туып.... Kazakhstan consists of a vast flatland, bordered by a high mountain belt in the southeast. Казахстан немесе Республика Казахстан — Шы? ?азіргі ?аза?стан ?лем сахнасында ма?танарлы?тай беделге ие. Astana is the capital and Almaty Alma-Ata is the largest city. ?аза??а т?н ата-бабаларымыздан ?ал?ан ар-намыс, жігер-?айрат, ?айтпас ?анат м?ра ретінде келешек ?рпа??а дейін.... Kazakhstan consists of a vast flatland, bordered by a high mountain belt in the southeast. Мені? туып ?скен жерім - егеменді ?аза?стан. Татулы? пен досты?та т?руды ежелден серік еткен. Барымызды ба?алап, жо?ымызды т?гелдеу ма?сатында б?гін ?лттты? т?рбиемізді? кейбір ?ырларына та?ы бір оралуды ж?н к?рдік. It is largely lowland in the north and.... Елімізді? тере? мазм?ны к?не шежіресі?,жа?а беттерін жазатын уа?ыт болатын. Біра? сол ?азынаны ?аншалы?ты иеленіп ж?рміз. Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев 1991 жыл - елімізді? «?аза?стан» деген атпен б?кіл ?лемге ал?аш ?адам бас?ан жылы. Мені? елімде ?лкен-?лкен ?имараттар ?те к?п. Сол с?ттен бері міне 20 жылдан аса уа?ыт ?тті. Ба?ымыз?а ?арай, ерді? ??ны - ж?з жыл?ы, ары — мы? жыл?ы дейтін текті елге ?рпа? болды?. Елімізді? ая?ынан ны? т?руы, ?лтты? ?ауіпсіздікті ?амтамасыз ету ж?не экономикамызды? жедел ?ар?ынмен дамуы - ?азіргі та?да негізгі стратегиялы? ба?ыттар. ?аза?стан ?шін бізді? жедел ?ар?ынмен ?лемдік ?рдістерге талпынысымыз-б?л тек ?алыптасу ?ана кезе?і емес,жас республикамызды ?лемдік мойындауды? дамуы,г?лденген жас астананы? ?мірге келуі,еш?андай боямасыз айту?а болатын б?л кезе?,егеменді мемлекетті? тарихын жасап,оны са?тап ?алуды? кезе?і еді. Елімді ?лемге таныт?ан бізді? спорт же?імпаздарымыз. Бізді? елімізді? таби?аты ?те с?лу.


?азіргі та?да ?аза?стан жас мемлекет бола т?ра, к?птеген елдерден ?лде?айда алда.


?азіргі та?да ?аза?стан жас мемлекет бола т?ра, к?птеген елдерден ?лде?айда алда. ?аза?стан жерінде а?дар мен ??стар, неше т?рлі жануарлар жасайды. Атап айтсам, «Б?йтерек», «Ханшатыры», «Бейбітшілік пен келісім сарайы». ?аза?станны? байлы?ы ?те к?п ж?не ?азына?а бай ел. Мені? елімде ?лкен-?лкен ?имараттар ?те к?п. ?аза??а т?н ата-бабаларымыздан ?ал?ан ар-намыс, жігер-?айрат, ?айтпас ?анат м?ра ретінде келешек ?рпа??а дейін.... Astana is the capital and Almaty Alma-Ata is the largest city. Сол с?ттен бері міне 20 жылдан аса уа?ыт ?тті. Біз т?уелсіздікті а?ылмен, ата-баба жолымен алды? деп ойлаймын. ?ай ?лтты? болмасын ?зіне т?н ?лтты? т?рбие мектебі болады.

You may look:
-> ответы на тесты по русскому м п книгина 8 класс
Б?л жетістіктерімізді? б?рі - Елбасымызды?.....
-> конспекты занятия психолога на развитие внимания
Ресми тілі - орыс тілі.
-> бесплатно гончаров биография презентация
?ай ?лтты? болмасын ?зіне т?н ?лтты? т?рбие мектебі болады.
-> сочинение на тему е. н. широков картина друзья
Президент Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев сайланды.
-> сочинение национальный менталитет и отношение к труду
Astana is the capital and Almaty Alma-Ata is the largest city.
->SitemapСочинение мен ел м аза стан на казахском:

Rating: 99 / 100

Overall: 87 Rates